Share

Trắc nghiệm tin học văn phòng cơ bản

CÂU SỐ 1

Để tạo mục lục cho tài liệu, ta thực hiện:A. Insert –> Index and Tables B. Format –> Index and Tables C. Format –> Table of Contens D. Insert –> Table of Contents CÂU SỐ 2

Muốn in toàn bộ tài liệu ra giấy, ta thực hiện lệnh:A. File –> Print –>… B. Click chuột vào nút 

C. File –> Print Preview –> chọn nút 

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng CÂU SỐ 3

Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọnA. Format –> DropCap B. Format –> Pharagraph C. Format –> Change Case D. Format –> Font CÂU SỐ 4

Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn:A. Format –> DropCap B. Format –> Change Case C. Format –> Pharagraph D. Format –> Font CÂU SỐ 5

Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọnA. Format –> Style B. Format –> Border and Shading C. File –> Paper Setup D. File –>Print Preview CÂU SỐ 6

Đặt thước Tabs cho văn bản ta chọn:A. Tool –> Option B. Tool –> Mail Merger C. Format –> Tab D. Format –> Theme CÂU SỐ 7

Phần mềm MS Word tạo ra file có tên mở rộng là:A. *.doc B. *.dot C. *.rtf D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng CÂU SỐ 8

Để chọn một dòng trong cả một bảng biểu, ta chọn:A. Nhấn đúp chuột vào vị trí bất kỳ của bảng đó B. Nhấn chuột vào phía ngoài bên trái của dòng đó C. Nhấn chuột 3 lần vào một vị trí bất kỳ trong bảng D. Cả hai cách A và B đều được CÂU SỐ 9

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽA. Nhấn đúp chuột vào ô đó B. Nhấn chuột 3 lần vào ô đó C. Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới ô đó D. Nhấn chuột ở bên trên ô đó CÂU SỐ 10

Nhắp chuột ở đầu một dòng văn bản là để:A. Chọn (hay còn gọi là bôi đen) nhiều dòng văn bản. B. Chọn 1 dòng văn bản. C. Xóa 1 dòng văn bản. D. Xóa toàn bộ văn bản.